Collaborative Economy, Collaborative Economy Trends, Collaborative Economy APIs, And Collaborative Economy Revolution